Zo komt er een eenvoudig invulscherm voor de giftenaftrek in de IB-aangifte, waar slimme technologie achter zit. U kunt daaruit de door u begunstigde instelling kiezen. Daarnaast wordt ook de liquidatiebepaling versoepeld. Dat is een verplichte bepaling in de statuten van een ANBI waaruit blijkt dat bij opheffing een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. Niet alle statuten bevatten een dergelijke bepal...

Onlangs kreeg de rechtbank Den Haag het verzoek om de vereffening van een dergelijke stichting te heropenen omdat die na ontbinding nog verschillende keren als erfgenaam of begunstigde van een legaat is aangewezen. 
Dat verzoek maakte geen kans. De rechtbank kan de vereffening op basis van de wet alleen openen als zich na het tijdstip van ontbinding nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo meldt of van een tot dan toe onbekende bate blijkt. In diei gevallen is er al s...

De verwachting is dat contante giften niet langer aftrekbaar zullen zijn en dat ook de automatische status van algemeen nut beogende instelling (anbi) voor overheidsinstellingen gaat veranderen. Daarnaast worden er nog andere maatregelen voorbereid.
Giften moeten vanaf 2021 met schriftelijke stukken kunnen worden onderbouwd. Dat is meestal wel mogelijk, alleen bij contante giften ontstaan de problemen. Een kwitantie van de begunstigde anbi of vereniging kan dan mogelijk nog uitkomst bied...