Huis & Hypotheek

  1. Diensten
  2. Huis & Hypotheek

Koopovereenkomst

Bij het kopen van een huis moet eerst een koopovereenkomst op worden gesteld. Hierin leggen de koper en verkoper afspraken over het huis vast. Het schriftelijk vastleggen van de aankoop van een huis en drie dagen bedenktijd voor de koper na ondertekening van de koopovereenkomst zijn wettelijk verplicht. Het opstellen van een koopovereenkomst kan bij de notaris, maar gebeurt meestal bij de makelaar. Nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend moet de woning nog officieel in eigendom worden overgedragen bij de notaris. Voor deze overdracht kiest de koper de notaris, behalve bij projectmatige aankoop (bijvoorbeeld nieuwbouw).

Akte van levering

De overdracht van een huis vindt plaats door middel van een leveringsakte. Deze akte wordt opgesteld door de notaris en moet overeenkomen met afspraken uit de koopovereenkomst. Bij het opstellen van de leveringsakte controleert de notaris of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen en of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten. Bovendien vraagt hij de gegevens op van alle betrokkenen bij de akte. Hier zijn zowel voor de koper als de verkoper kosten aan verbonden. Als de gegevens allemaal in orde zijn gaat de notaris verder met het opstellen en opsturen van de akte naar alle betrokkenen. Vervolgens wordt de akte op kantoor behandeld en ondertekend door de verkoper, koper en notaris. Na deze ondertekening zorgt de notaris voor de inschrijving van de akte bij het kadaster. Hierna ontvangt u van ons het (nieuwe) bewijs van eigendom.

De overdracht kan plaats vinden vrij op naam of kosten koper:

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten van de overdracht (inclusief eventueel btw en overdrachtsbelasting) voor rekening van de verkoper komen. Hier vallen de kosten van de hypotheekakte echter niet onder.

Kosten koper houdt in dat de kosten van overdracht (notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting) voor rekening van de koper komen. De kosten van de hypotheekakte zijn in dit geval ook voor rekening van de koper. De verkoper is hierbij wel onderzoekskosten verschuldigd. Onderzoekskosten kunnen bijvoorbeeld afkomstig
zijn van het controleren van de beschikkingsbevoegdheid. Deze vallen in de regel niet onder de kosten koper.

 

Verschil koopovereenkomst en leveringsakte

De koopovereenkomst is het schriftelijke document waarin verkoper en koper afspraken maken over de voorgenomen overdracht van de woning. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de koopprijs en opleverdatum. Echter, met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom nog niet over.

De leveringsakte is het schriftelijke document, opgesteld door de notaris, waarin uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit de koopovereenkomst. De koper en verkoper ondertekenen de leveringsakte op de datum die in de koopakte is overeengekomen. Op die datum wordt ook de koopprijs voldaan via een aparte bankrekening bij de notaris. Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster is de koper de nieuwe eigenaar.

Hypotheekakte

Bij het kopen van een huis moet de koper kijken hoe het huis gefinancierd kan worden. Financiering vindt plaats met een geldlening bij de bank (of via lening/schenking van familie). De bank vraagt hiervoor hypothecaire zekerheid. Dit houdt in dat de bank de woning kan verkopen via een executieveiling als u de lening niet terugbetaald. Voorafgaand aan het opstellen van de hypotheekakte moeten eerst de benodigde stukken in worden geleverd bij de bank en de offerte worden ondertekend. Vervolgens stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris. Na controle van alle relevante gegevens verstuurt de notaris het ontwerp van de akte en de afrekening. Vervolgens wordt de hypotheekakte ondertekend en zorgt de notaris voor de inschrijving van de akte bij het kadaster. Tevens bericht de notaris de bank over de hypotheekvestiging en zorgt hij voor de benodigde financiële transacties. Bij een hypotheekakte geldt ook (net als bij de koopovereenkomst) dat de koper de notaris kiest, zelfs als er sprake is van projectmatige aankoop zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Doorhalen van een hypotheek

Bij verkoop van uw woning of het oversluiten van uw hypotheek dient de huidige hypotheek uit de kadastrale registers te worden verwijderd. Dit gebeurt door middel van een notariële akte, de zogenaamde akte van royement. De notaris vraagt hiervoor bij de bank een aflosnota op. Hieruit blijkt welk bedrag de verkoper aan de bank dient te
voldoen om de hypothecaire lening af te lossen. Tevens geeft de bank een volmacht aan de notaris om de akte van royement op te stellen. U als cliënt hoeft de akte van royement niet te ondertekenen. De kosten voor dit (administratieve) proces zijn voor rekening van de verkoper en vallen niet onder de kosten koper.

Verdeling woning na einde relatie

Als echtgenoten gaan scheiden of wanneer samenwoners hun relatie verbreken moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Voor de verdeling van een huis of aandelen in een besloten vennootschap is inschakeling van een notaris verplicht. In de akte van verdeling worden gemaakte afspraken vastgelegd en wordt onder andere de toekomstige verhouding met de hypotheekbank geregeld. Als de ene partij een bedrag toekomt vanwege overbedeling van de andere partij, verloopt de betaling via de notaris.