Rechtspersonen

  1. Diensten
  2. Rechtspersonen

Oprichten BV

Voor de oprichting van een besloten vennootschap (BV) is een notariële akte vereist. Na het opstellen van deze akte geeft de BV aandelen uit. Deze uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (inbreng van een bestaande onderneming). Sinds een aantal jaar bestaat er tevens de zogenoemde flex BV. Een belangrijke wijziging is dat er geen minimum startkapitaal meer bestaat. Een kapitaal van één euro volstaat. Wij kunnen u goed adviseren en begeleiden bij het oprichten van een nieuwe BV. Ook zorgen wij voor de verplichte inschrijving van uw BV in de Kamer van Koophandel.

Statutenwijzigingen

Als u al een BV heeft, kan het nuttig en belangrijk zijn om de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving. Bij een wijziging van de naam of het doel van de BV kan het ook noodzakelijk zijn om de statuten van uw BV aan te passen. De notaris past deze statuten voor u aan middels een notariële akte.

Aandelenoverdracht

Het is verplicht om aandelen in een besloten vennootschap (BV) via een notariële akte in eigendom over te dragen. De notaris legt dit vast in de akte van aandelenoverdracht. In deze akte staat het aantal en de soort over te dragen aandelen. Hierin worden ook alle gegevens vermeld van de vennootschap en de natuurlijke personen/rechtspersonen aan wie de aandelen worden overgedragen. Iedere BV dient een aandeelhoudersregister te hebben waaruit blijkt wie de eigenaren van de uitgegeven aandelen zijn. De notaris vraagt altijd naar het aandeelhoudersregister om er zeker van te zijn dat de verkoper van de aandelen ook de eigenaar is. De betaling van de koopprijs van de aandelen verloopt meestal via de notaris. Zo hebben verkoper en koper maximale zekerheid van het verkrijgen van de koopprijs/aandelen. De notaris zorgt ook voor eventuele bijwerkingen van de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er maar één aandeelhouder is of als de samenstelling van het bestuur wijzigt.

Stichting

Stichtingen zijn vaak te herkennen aan hun ideële doel. Dit doel is vastgelegd in de statuten. Hierin worden ook de naam, de plaats van vesting, wijze van benoeming/ontslag van bestuurders en de bestemming van het overschot na ontbinding vastgelegd. Wanneer de stichting een ANBI status wil krijgen, dienen de statuten bepaalde regelingen te bevatten. De statuten maken deel uit van de akte van oprichting van de stichting. Deze oprichting vindt plaats via de notaris, deze zorgt ook voor de verplichte inschrijving van de stichting in de Kamer van Koophandel. Kenmerkend van een stichting is dat deze geen leden mag hebben en meestal alleen een bestuur heeft.

Vereniging

Een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid dient via een notariële akte te worden opgericht. Na oprichting zorgt de notaris voor de inschrijving van de vereniging in de Kamer van Koophandel. De wet geeft een aantal minimum vereisten waaraan de statuten van een vereniging moeten voldoen, zoals naam, plaats van vestiging, doel en wijze van benoemen en ontslaan van de bestuursleden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de vereniging en wordt gecontroleerd door de algemene vergadering.

Coöperatie

De coöperatie is een speciale vereniging, of te wel een coöperatieve vereniging. Hierbij worden er door de rechtspersoon speciale ledenbewijzen uitgegeven, die afzonderlijk verhandelbaar zijn. De Rabobank, de Fruitveiling, Campina en andere Melkcoöperaties zijn in Nederland de meest bekende voorbeelden van coöperatieve verenigingen. De coöperatie wordt ook veel gebruikt in het bedrijfsleven. De statuten van een coöperatieve vereniging worden door de notaris opgesteld. Notaris Arend Koster adviseert en begeleid u graag bij het opstellen van de statuten.