Algemene voorwaarden

  1. Kantoor
  2. Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Notariaat West Betuwe, gevestigd in de gemeente West Betuwe.

Gedeponeerd bij Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op 6 december 2019 onder nummer 39/2019.

Artikel 1 – Definities
1.1      Notaris(sen) (één van) de notaris(sen), zijn/hun waarnemer(s) en zijn/hun medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
1.2     Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
1.3     Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
1.4     Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laurax Notariaat B.V., tevens handelend onder de naam Notariaat West Betuwe, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder registratienummer 56833652, is de enige Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘notaris’ wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde besloten vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de Opdrachtgever, derden in te schakelen.
1.5     Cliënt: de natuurlijke en/of rechtspersoon ten behoeve van wie de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 – Toepassingsgebied
2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de notaris en zijn kantoorgenoten, zonder enige uitzondering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer anders is overeengekomen.
2.2     Eventuele algemene voorwaarden, welke door de Opdrachtgever worden gehanteerd, blijven buiten toepassing in de verhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Opdracht
3.1     Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is de Opdrachtnemer bevoegd van de Cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé de Opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.
3.2     De Opdrachtgever en de Cliënt zijn verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de Opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Indien de Opdrachtgever en/of de Cliënt onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan hem verstrekte opdracht (alsnog) correct uit te kunnen voeren, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij Opdrachtgever en/of cliënt in rekening te brengen.
3.3     Indien de Opdrachtgever en/of de Cliënt wijzigingen wens(t)en in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar zijn gemaakt, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de Opdrachtgever en/of de Cliënt in rekening te brengen.
3.4     Indien na het verstrekken van een opdracht, ongeacht de wijze waarop, wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven, zal de Opdrachtgever zowel de Cliënt als de Opdrachtnemer voor de onjuiste tenuitvoerlegging daarvan hoofdelijk aansprakelijk kunnen houden.
3.5     Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Honorarium
4.1     Voor de dienstverlening wordt door de notaris de voor die diensten bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen Opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij de afwerking/behandeling van het dossier buitengewone of buitensporige kosten gemaakt moeten worden om de werkzaamheden op de juiste wijze te kunnen uitvoeren zijn wij gerechtigde de eventueel geoffreerde bedragen aan de hand van de werkzaamheden aan te passen. Eventuele wijzigingen (van overheidswege) in de percentage voor de overdrachtsbelasting en BTW en in verschotten (waaronder begrepen het kadastrale recht), in de tijd tussen de afgifte van de offerte en het passeren van de akte, worden doorberekend.
4.2     De Opdrachtgever en de Cliënt zijn naast het honorarium de door de Opdrachtnemer (extra) gemaakte kosten (zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, Kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke) verschuldigd.
4.3     Op verzoek van de Opdrachtgever en/of de Cliënt kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 5 – Declaraties / betaling
5.1     De door de Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2     Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging, verbindt Opdrachtgever en cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht verzonden declaraties.
5.3     Indien de behandeling van een opdracht meer dan een maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaraties niet binnen de daarop aangegeven tijd zijn voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.
5.4     Indien Opdrachtgever een ander is dan de cliënt, verbindt Opdrachtgever zich hoofdelijk met cliënt voor de betaling van declaratie(s).
5.5     Opdrachtgever is behoudens een anders luidend beding verplicht de facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie te voldoen. Verrekening met enige vorderingen is uitgesloten.
Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van inverzuimtreding over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand of het pro rata gedeelte van een maand.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of (aanvragen van) surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling (voorschot) vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
5.6     Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden, indien er sprake is van een consumententransactie, vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Bij zakelijke transacties (business to business) worden de buitengerechtelijke incassokosten gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).
Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op de Opdrachtgever te       verrekenen met iedere schuld die de Opdrachtgever aan opdrachtnemer mocht hebben.
5.7     Indien opdrachtnemer met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in het honorarium, loon en/of andere kosten van de opdrachtnemer als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingendrechtelijk karakter. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.8     Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de door de in de richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aangegeven termijn, schriftelijk te zijn ingediend bij de Geschillencommissie Notariaat.

Artikel 6 – Annulering / uitstel
6.1     In geval van annulering van een opdracht is de Opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder 4.2 bedoelde kosten, tenzij tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2     In geval een opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig uur voor de geplande (passeer)afspraak wordt uitgesteld of geannuleerd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht de voor de Opdrachtgever en/of cliënt gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Overmacht
7.1     Opdrachtnemer is niet gehouden tot de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
7.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichting(en) na te komen. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3    De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting(en) uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder een verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4     Indien de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichting(en) uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Werkzaamheden
8.1     De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
8.2     Verstrekte opdrachten worden door de Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Artikel 9 – Archivering
9.1     Nadat de behandeling van een dossier door de Opdrachtnemer is afgerond staan alle in het dossier aanwezige van de Opdrachtgever en/of de cliënt afkomstige originele stukken aan de Opdrachtgever en/of cliënt ter beschikking en kunnen deze door de Opdrachtgever en/of cliënt bij Opdrachtnemer worden opgevraagd.

Artikel 10 – WWFT/Poortwachterstoeslag
10.1   Als sprake is van een vorm van dienstverlening (transactie) die valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) dan dienen alle cliënten die een dergelijke transactie door de notaris willen laten uitvoeren zich persoonlijk te laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs te laten verifiëren.
10.2   De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt(en) niet van een melding op de hoogte brengen.
10.3   De uitvoering van de opdracht begint pas als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en er geen redenen zijn om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21 lid 2 van de Wet op het Notarisambt over te gaan. Indien reeds begonnen is met de uitvoering van een opdracht, kan deze worden gestopt zolang het bovenstaande nog niet is afgerond.
10.4   De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, worden doorberekend.
10.5   De notaris mag op grond van regelgeving geen contante bedragen aannemen van meer dan €2.500,–. Grotere bedragen die in contanten worden voldaan worden geweigerd. Er worden geen bedragen in contanten uitbetaald.

Artikel 11 AVG
Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de Opdrachtnemer, die te raadplegen is op www.notariaatwestbetuwe.nl.

Artikel 12 – Beroepsaansprakelijkheid notaris
12.1   Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
12.2   Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
12.3   De onder 12.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken en dergelijke.
12.4   De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder 12.2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
12.5   De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen onder 12.2, 12.3 en 12.4 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
12.6   Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door de Opdrachtnemer een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beëindiging van hun dienstverband, een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

Artikel 13 – Klachten
In geval de Opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst, binnen een termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan de notaris kenbaar dienen te maken. Wordt daarop naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
–     de Geschillencommissie Notariaat, en/of;
–     de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en/of;
–     de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat- Notarissen, waaronder het kantoor van de notaris ressorteert, en/of;
–     de burgerlijke rechter.

Artikel 14 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1 Bij geschillen over de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en/of de Cliënt en de Opdrachtnemer, de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem, tenzij door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een andere rechtsgang is aangewezen.
14.2 Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

14.3 Rentevergoeding
Over gelden die aan de Opdrachtnemer zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door de Opdrachtnemer van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan drie (3) gehele dagen onder de Opdrachtnemer berusten. Eventuele negatieve rente wordt doorberekend.