Home

  1. Nieuws

Met afstammelingen kunnen niet alleen de kinderen afzonderlijk worden bedoeld, maar bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen gezamenlijk voor elk gelijke delen. De vraag is of dat stand houdt. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren als de kinderen (de erfgenamen in eerste lijn) hier tegen in verweer komen?

In een dergelijke zaak voor de Rechtbank Den Haag onlangs speelde de onduidelijkheid over de uitleg van het begrip “afstammelingen”. Werden hiermee in deze zaak alleen de kinderen bedoel...

Een lening van de BV voor de verbouwing van het eigen huis komt vaak genoeg voor. Voor een lening vanuit de BV moet echter wel aannemelijk zijn of gemaakt worden dat die volledig kan worden afgelost. Als de belastinginspecteur meent dat de rekening-courantschuld zo hoog is dat volledige aflossing niet in de lijn der verwachting ligt, is een IB-navorderingsaanslag een logisch gevolg. In die aanslag zal de fiscus een uitdeling inclusief dividendbelasting in aanmerking nemen.

De opvatting...

Dat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Eisen aan teruggaf van dividendbelasting moeten overigens gelijk zijn voor zowel Nederlandse bedrijven als voor bedrijven uit andere EU-landen. Een en ander bleek nadat de Hoge Raad prejudiciële vragen over dit vraagstuk had gesteld aan het Europese Hof. Aanleiding was een verzoek om teruggaaf van in Nederland geheven dividendbelasting over door een buitenlands investeringsbedrijf ontvangen dividenden.

Wilt u meer weten over de jurid...

Dat adviseren de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) aan de Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Die commissie kan op 20 februari schriftelijk reageren op het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’.

Het wetsvoorstel wil het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opheffen. De eerste groep heeft automatisch samen het gezag over kinderen, de tweede groep niet. Het wetsvoorstel regelt dat de ongehuwde partner v...

Dit initiatief is genomen in afwachting van een Europees handelsregister. De Algemene Vergadering van de CNUE heeft het voorstel overgenomen, meldt de KNB.

De bedoeling van een Europees paspoort is dat de Europese notarissen een bijdrage leveren aan de bevordering van de internationale handel door het afgeven van een dergelijk paspoort. Er is een grote behoefte aan betrouwbare informatie, maar het zal nog jaren duren voordat de handelsregisters uit de lidstaten op elkaar zijn aangeslot...

Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. In een brief schrijft de minister dat hij in de eerste helft van 2020 de hoofdlijnen uitwerkt, waarna het wetgevingstraject start. Om de kwaliteit van mediators en hun diensten te waarborgen, komt er een wettelijk register voor mediators.

De KNB benadrukt dat er goede kwaliteitseisen moeten komen voor mediators, niet alleen gebaseerd op het aantal vlieguren en medi...

Verreweg de meeste huizenbezitters denken er niet over hun hypotheek over te sluiten. Of men vermoedt hiervoor niet in aanmerking te komen, of dat het teveel inspanning kost. In de praktijk blijkt dat het wel meevalt met het werk en de tijd die daarin gestoken moeten worden. Met het vrijkomende geld wordt na oversluiten de spaarrekening gespekt of wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, zoals zonnepanelen. Een iets kleiner deel lost schulden af.

Toch zijn in 2019 meer hypotheken overgeslo...

Wordt er niet jaarlijks verrekend, dan zijn bij een echtscheiding of overlijden de rapen gaar. De financiële nadelige gevolgen zijn dan niet te overzien.
Rechters hebben zich al talloze keren uitgesproken in zaken waarin niet jaarlijks was verrekend. De lijn in die uitspraken is dat het vermogen moet worden verdeeld op een manier alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Desondanks blijkt in de praktijk dat de jaarlijkse verrekening in veel huwelijken nooit wordt uitgevoe...

De kinderen krijgen nog niets in handen, zij krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Die vordering kan pas worden geïnd na overlijden van de tweede ouder. Intussen mag die ouder vrijelijk beschikken over het gehele vermogen. Voordeel voor de kinderen is dat de langstlevende ouder ook alle erfbelasting moet betalen.

Meestal loopt dat verbruiken van het gehele vermogen door de langstlevende ouder niet zo’n vaart. Het vermogen zit dan voor een deel vast in stenen, in een huis....

Dat betekent dat de verhuurder bij verkoopplannen eerst het pand aan de huurder moet aanbieden. In dergelijke overeenkomsten is opgenomen dat dit voorkeursrecht ook geldt bij rechtshandelingen die hetzelfde gevolg hebben als verkoop. In geval van aandelenoverdracht blijkt dat toch iets anders te liggen. Dat bleek onlangs in ee situatie waarin de aandelen van en holding – de moedermaatschappij van de verhuurder – waren overgedragen op een derde partij. De vraag is dan of de huurder dan een...