Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak moest doen in een dergelijke zaak. Een van de kinderen had een schuld van enkele tonnen aan zijn ouders. De fiscus waardeerde die schuld voor de berekening van de hoogte van de nalatenschap en daarmee voor de heffing van erfbelasting op de hoogte van de vordering. Een van de erfgenamen – een broer van de schuldenaar – kwam daartegen in verweer en vond dat de schuld zou moeten worden afgewaardeerd op nul. De r...

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis werden als begunstigden vermeld de verzekeringnemer, zijn weduwe, zijn kinderen (ieder voor een gelijk deel) en zijn erfgenamen. De verzekeringsmaatschappij kende de uitkering toe aan de kinderen omdat de overledene en zijn partner niet getrouwd of als partner geregistreerd waren en de levensverzekeringsuitkering buiten de nalatenschap om werd ontvangen. De partner vond dat zij recht had op de uitkering omdat de...

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het verstrijken van de zes maanden werd opgeëist. De achtergebleven echtgenote vond dat zij daarom ook niet tot uitkering hoefde over te gaan. Het Hof boog zich over de vraag of hier sprake is van een vervaltermijn of van een aansporingstermijn.
 
Bij de uitleg van een testament is niet alleen de grammaticale uitleg doorslaggevend. Ook de verhoudingen die iemand blijkbaar wilde regelen, we...

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuivere aanvaarding voortvloeit, beperkt. Vanaf 1 september wordt een zuivere aanvaarding alleen veroorzaakt door handelingen die een benadeling van schuldeisers tot gevolg hebben. Denk aan het verkopen van goederen uit de nalatenschap.
 
De nieuwe wet voorziet ook in een regeling voor erfgenamen die al zuiver hebben aanvaard, maar naderhand tot de ontdekking komen dat er een onverwacht gro...

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet willen komen, dan is er niets wat hen daarvan weerhoudt. Zij kunnen daarmee niet gedwongen worden om die uitkeringen toch te doen. Echter, er is nog een – net zo belangrijk – argument om niet te volstaan met een verklaring of briefje.
Zowel ouders als kleinkinderen hebben ieder een vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.148. Met een testament waarin u een legaat voor ieder van u...

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen, zijn vriendin als enige erfgename benoemde. Zij waren samenwoners met een samenlevingscontract, waarin was voorzien in een wederzijds nabestaandenpensioen en een verblijvingsbeding voor de woning. Een jaar na het opmaken van het testament werd een zoon geboren. Het testament werd niet aangepast en jaren later overleed de man. De zoon kreeg een aanslag erfbelasting opgelegd, waarvan de hoogte was ...

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schuld aantreffen, kunnen zich beroepen op een nieuwe regel in de wet. Die regel houdt in dat wanneer zij binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek indienen bij de kantonrechter, deze hen kan machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.
Zodra de erfenis is vereffend of verdeeld, kan de erfgenaam toch nog ontheffing krijgen om de onvoorziene schuld te betalen. Dat geldt uiteraa...

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde meer. Degene die het testament heeft opgesteld, mag zolang hij of zij nog leeft zelf beslissen of het betreffende goed alvast aan een ander wordt gegeven of bijvoorbeeld wordt verkocht. Is er iets aan u gelegateerd in een testament, maar blijkt dat goed er niet meer te zijn, staat u met lege handen.
 
Het kan ook zo zijn dat het legaat er nog wel is, maar dat degene aan wie is gelegat...

Geen partner en/of kinderen
De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen aan wie zij hun bezittingen nalaten. Voor mensen in een andere privésituatie is een testament een uitkomst. Zij kunnen dan zelf bepalen wat er met hun vermogen en hun spullen moet gebeuren na hun overlijden.
Bescherming vermogensdeel kinderen
In Nederland zijn verreweg de meeste mensen getrouwd in gemeenschap van goederen. In die gevallen zijn alle bezittingen gezamenlijk eige...

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijden van zijn echtgenote ging samenwonen met zijn nieuwe partner. In het testament van zijn overleden echtgenote, was een dergelijke bepaling over samenwoning opgenomen. Zijn dochter, met wie hij nauwelijks contact had, was niet ingelicht over het samenwonen. Twintig jaar later overlijdt de langstlevende. Zijn dochter eist haar vordering op die zij bij het overlijden van haar moeder heeft verkregen.
&nb...