diensten

Onderneming

Onderneming

Notariële tussenkomst en een notariële akte zijn vereist voor de volgende noodzakelijke werkzaamheden, zoals:

In sommige gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij de notaris of de bepalingen vast te leggen via een notariële akte, zoals:

Oprichting BV, stichting of vereniging

Voor de oprichting van een besloten vennootschap (BV) is een notariële akte vereist. Na het opstellen van deze akte geeft de BV aandelen uit. Deze uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (inbreng van een bestaande onderneming). Sinds 2012 is het mogelijk om een zogenoemde flex-BV op te richten. Een belangrijke wijziging is dat er geen minimum startkapitaal meer bestaat. Een kapitaal van één euro is voldoende. Wij kunnen u goed adviseren en begeleiden bij het oprichten van een nieuwe BV. Ook zorgen wij voor de verplichte inschrijving van uw BV bij de Kamer van Koophandel.

Stichtingen zijn vaak te herkennen aan hun ideële doel. Dit doel is vastgelegd in de statuten. Hierin worden ook de naam, de plaats van vestiging, wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en de bestemming van het overschot na ontbinding vastgelegd. Wanneer de stichting een ANBI status wil krijgen, moeten de statuten bepaalde regelingen bevatten. De statuten maken deel uit van de akte van oprichting van de stichting. Deze oprichting vindt plaats via de notaris, die zorgt ook voor de verplichte inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel. Kenmerkend van een stichting is dat deze geen leden mag hebben en meestal alleen een bestuur heeft.

Een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid moet ook via een notariële akte worden opgericht. Na oprichting zorgt de notaris voor de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel. De wet geeft een aantal minimum vereisten waaraan de statuten van een vereniging moeten voldoen, zoals naam, plaats van vestiging, doel en wijze van benoemen en ontslaan van de bestuursleden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de vereniging en wordt gecontroleerd door de algemene vergadering.

De coöperatie is een speciale vereniging, oftewel een coöperatieve vereniging. Hierbij worden er door de rechtspersoon speciale ledenbewijzen uitgegeven, die afzonderlijk verhandelbaar zijn. De Rabobank, de Fruitveiling, Campina en andere Melkcoöperaties zijn in Nederland de meest bekende voorbeelden van coöperatieve verenigingen. De coöperatie wordt ook veel gebruikt in het bedrijfsleven. De statuten van een coöperatieve vereniging worden door de notaris opgesteld.

Wij adviseren en begeleiden u graag bij het opstellen van de statuten voor deze rechtspersonen.

Offerte aanvragen


Statutenwijziging BV, stichting of vereniging

Als u al een BV heeft, kan het nuttig en belangrijk zijn om de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving. Bij een wijziging van de naam of het doel van de BV kan het ook noodzakelijk zijn om de statuten van uw BV aan te passen. De notaris past deze statuten voor u aan door middel van een notariële akte. Dit geldt ook voor stichtingen, verenigingen of coöperaties.

Fusie & splitsing

Het komt bij besloten vennootschappen het vaakst voor dat het noodzakelijk is, na advies van een accountant of fiscalist, om de vennootschappen te laten fuseren (bijvoorbeeld 2 werkmaatschappen) of juist te splitsen (1 werkmaatschappij worden er 2). Dit vergt, naast een deugedelijk advies van de fiscalist of accountant, een goede begeleiding van het notariaat. De notaris maakt het fusie- of splitsingsvoorstel, verricht de administratieve handelingen, bewaakt de termijnen en zorgt voor de uiteindelijke voorbereiding van de noodzakelijke aktes en de ondertekening daarvan.

Aandelenoverdracht

Het is verplicht om aandelen in een besloten vennootschap (BV) via een notariële akte in eigendom over te dragen. De notaris legt dit vast in de akte van aandelenoverdracht. In deze akte staat het aantal en de soort over te dragen aandelen. Hierin worden ook alle gegevens vermeld van de vennootschap en de natuurlijke personen/rechtspersonen aan wie de aandelen worden overgedragen. Iedere BV moet een aandeelhoudersregister hebben waaruit blijkt wie de eigenaren van de uitgegeven aandelen zijn. De notaris vraagt altijd naar het aandeelhoudersregister om er zeker van te zijn dat de verkoper van de aandelen ook de eigenaar is. De betaling van de koopprijs van de aandelen verloopt meestal via de (derdengeldenrekening van de) notaris. Zo hebben verkoper en koper maximale zekerheid voor het verkrijgen van de koopprijs/aandelen. De notaris zorgt ook voor eventuele bijwerkingen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er maar één aandeelhouder is of als de samenstelling van het bestuur wijzigt.

Vof & maatschap

Een vennootschap onder firma of maatschap is geen rechtspersoon. Er zijn wel wetswijzigingen in de maak, maar deze wetgeving (Wet op de Personenvennootschappen) is nog steeds niet ingevoerd. Dat betekent dat deze oprichting ook op dit moment nog onderhands kan geschieden en vaak door de boekhouder of accountant opgesteld zal gaan worden. Uitzonderingen zijn die oprichtingen of wijzigingen (bijvoorbeeld uittreding van een van de vennoten of maten), waarbij registergoederen zijn betrokken. Hiervoor is altijd notariële tussenkomst noodzakelijk.

Bedrijfsoverdracht

De meeste bedrijfsoverdrachten komen voor in de agrarische sector, doordat bijvoorbeeld een ouder uittreedt uit de vof of een opvolger intreedt; ook dan geldt dat een wijziging bij een vennootschap onder firma of maatschap onderhands kan geschieden, met uitzondering van de situatie waarbij het de tenaamstelling van een registergoed betreft. Bedrijfsoverdracht bij besloten vennootschappen vindt plaats door middel van een aandelenoverdracht, die verplicht in een notariële akte moet worden opgenomen.

Waar kunt u ons vinden?

Op de locatie is parkeren gratis. U kunt ons vinden aan de linkerzijde van het pand op de eerste verdieping. In geval van een fysieke beperking kunt u gebruik maken van de lift.

Binnenkort beschikbaar

Het Portaal

Binnenkort kunt u gebruikmaken van het Portaal van Notariaat West Betuwe om uw online dossier in te zien.

Nog even geduld alstublieft!