diensten

Schenken & erven

Schenken & erven

In het familierecht is de notaris meestal een baken van advies en rust voor het regelen van diverse zaken, zoals:

Schenkingsakte

Schenkingen komen veel voor, zowel tijdens het leven als bij overlijden van de schenker. U kunt bij een schenking namelijk bepalen dat de begiftigde de schenking pas krijgt wanneer u komt te overlijden. Op deze manier wordt uw vermogen op papier kleiner. Dit noemen we ook wel een papieren schenking. Deze schenking leidt tot minder erfbelasting wanneer u komt te overlijden en kan tot een verminderende eigen bijdrage leiden wanneer u in een verpleegtehuis moet worden opgenomen. Zo hebben uw kinderen dan meer aan uw erfenis omdat ze minder erfbelasting hoeven te betalen. Schenkingen op papier bieden ook uitkomst voor besparing van erfbelasting wanneer u niet over contanten beschikt, maar wel vermogen bezit. Wij kunnen u helpen bij het vastleggen van een schenking op papier. Immers, een schenking op papier is pas geldig wanneer deze in een notariële akte is vastgelegd.

Een veelvoorkomende schenking is de schenking van ouders aan kinderen. U kunt uw kinderen belastingvrij geld schenken. Bijvoorbeeld om uw kinderen extra geld voor hun studie, eigen huis of als reserve mee te geven. U kunt schenkingen doen in geld, maar ook in goederen. Zo kunt u bijvoorbeeld een huis onder de marktwaarde aan uw kinderen verkopen. Zij moeten dan belasting betalen over het verschil tussen de marktwaarde en de koopprijs. Of u biedt ze een renteloze lening; de fiscus ziet dan de in de markt gebruikelijke rente als schenking. Kortom, bij schenking moet u er rekening mee houden dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen.

Een bijkomend voordeel of soms ook een reden om te schenken is het verlagen van de toekomstige erfenis en daarmee ook een verlaging van latere erfbelasting. Iedereen die iets erft, krijgt te maken met erfbelasting. Hoeveel u aan de Belastingdienst moet betalen, hangt af van de omvang van de erfenis, uw (familie)relatie tot de overledene en de hoogte van de belastingvrijstelling. De belastingvrijstelling bepaalt dat u over een deel van de erfenis geen belasting hoeft te betalen. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de belastingvrijstellingen op. De hoogte van uw vrijstelling hangt ook samen met de (familie)relatie met de overledene.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij geld schenken in contanten is gemakkelijk. U maakt gewoon het bedrag over naar de bankrekening van de ontvanger. Wat kunt u zoal belastingvrij schenken? Als ouder mag u jaarlijks een geldbedrag aan uw (klein)kinderen schenken. De fiscus past dat bedrag elk jaar aan. Schenkt u meer dan dat bedrag, dan moet uw (klein)kind over dat meerdere schenkbelasting betalen. U mag ook schenkingen doen aan “andere verkrijgers”. Dit zijn mensen of organisaties die niet tot de kring van uw (klein)kinderen behoren of tot instellingen van algemeen nut (goede doelen) dan wel sociaal nut (dorpshuizen, sportverenigingen en dergelijke). Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag u eenmalig een groter bedrag overmaken. Het maakt verschil of u dat doet ter vrije besteding of voor studie of het kopen/verbouwen van een huis. U moet deze eenmalige schenking altijd opgeven bij de Belastingdienst. Zie voor de vrijstellingen in 2024 het overzicht Schenk- en erfbelasting 2024.

Offerte aanvragen


Verklaring van erfrecht/executele

Na een overlijden en bij de afwikkeling van een erfenis wordt er vaak door officiële instanties om een verklaring van erfrecht gevraagd. Dit is een officiële verklaring die wordt opgesteld door de notaris. Hierin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn, of de erfenis is aanvaard door de erfgenamen en wie gemachtigd is om namens de erfgenamen op te treden. Een verklaring van erfrecht zorgt er bijvoorbeeld voor dat erfgenamen toegang krijgen tot de bankrekening(en) van de overledene of een huis op naam van de overledene kunnen verkopen. Het is niet altijd verplicht om een verklaring van erfrecht te hebben. Het is echter wel risicovol om zonder deze verklaring over de bankrekening en vermogen van een overledene te beslissen.

Afwikkeling van nalatenschap

In plaats van een positieve erfenis is het ook mogelijk om schulden te erven. Dit komt mede door de economische crisis steeds vaker voor. Daarom is het voor erfgenamen belangrijk om na te denken over de mogelijkheden. Bij een erfenis heeft een erfgenaam drie mogelijkheden, namelijk zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen:

  • Bij het zuiver aanvaarden van de erfenis ontvangt de erfgenaam de volledige erfenis met alle voor- en nadelen.
  • Bij het verwerpen van de erfenis maakt de erfgenaam geen enkele aanspraak op de erfenis.
  • Bij beneficiair aanvaarden kiest de erfgenaam voor een middenweg en hoeft hij niet op te draaien voor de schulden. Wel zijn er een aantal wettelijke procedures die bij de afwikkeling van de nalatenschap moeten worden gevolgd.


Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij uw keuze voor een van deze mogelijkheden. Verder hebben wij gedegen kennis in huis om de gehele nalatenschap administratief af te handelen, erfbelastingaangifte te doen en de akte van boedelbeschrijving op te stellen.

Onterving & legitieme portie

Het komt voor dat ouders hun kinderen willen onterven of hun erfdeel willen beperken tot de zogenoemde legitieme portie. Dat moet goed doorgesproken worden met de ouders, want niet altijd kan dat “ongestraft”. De reden hiervoor is dat bij onterving een kind altijd achteraf na het overlijden (binnen 5 jaar) een beroep kan doen op zijn legitieme deel. Het is een onderdeel van het erfrecht dat goed besproken moet worden. U kunt uw zorgen en wensen aan de notaris kenbaar maken en de notaris kan u vervolgens helpen om de juiste regeling op te stellen.

Waar kunt u ons vinden?

Op de locatie is parkeren gratis. U kunt ons vinden aan de linkerzijde van het pand op de eerste verdieping. In geval van een fysieke beperking kunt u gebruik maken van de lift.

Binnenkort beschikbaar

Het Portaal

Binnenkort kunt u gebruikmaken van het Portaal van Notariaat West Betuwe om uw online dossier in te zien.

Nog even geduld alstublieft!