Schenken & Erven

 1. Diensten
 2. Schenken & Erven

Testament

Het is belangrijk dat u de zaken rondom uw nalatenschap goed geregeld heeft. In Nederland bestaat er een regeling voor echtgenoten met kinderen. Voor deze groep is het sinds 1 januari 2003 zo geregeld dat alle bezittingen en schulden bij overlijden van één van de ouders naar de langstlevende gaan. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Voor samenwoners met kinderen heeft de wet niets geregeld. Het is in dat geval zeker verstandig om naar de notaris te gaan om het een en ander te bespreken betreffende uw situatie, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een testament.

Een testament biedt zekerheid, zo bepaalt u zelf wat er gebeurt met uw bezittingen als u komt te overlijden. Dit testament treedt pas in werking na uw overlijden. In uw testament kunt u uw persoonlijke, financiële en juridische voorkeuren op laten nemen. Enkele voorbeelden van veel voorkomende situaties waarin het nuttig is om een testament op te laten stellen of aan te passen zijn:

 • u wilt andere erfgenamen benoemen of een andere verdeling aanhouden.
 • u wilt een kind onterven.
 • u woont samen en hebt kinderen.
 • u bent ongehuwd en wilt uw partner uw bezittingen nalaten.
 • u wilt bepalen wie er voor uw kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden.
 • u heeft kinderen uit een eerdere relatie.
 • u wilt een goed doel (mede) benoemen als erfgenaam.
 • u wilt een uitsluitingsclausule regelen in uw testament.
 • u wilt een executeur benoemen die uw nalatenschap kan afwikkelen na uw overlijden.

 

Estate planning

Bij het overhevelen van uw vermogen zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden. Wij kunnen u adviseren over de best passende fiscale constructie van schenking en vererving., Hierbij letten wij erop dat u zo goed en voordelig mogelijk vermogen over kunt hevelen aan uw erfgenamen. In een adviesgesprek bespreekt notaris Arend Koster alle aspecten van vermogensoverheveling met u.

 

Schenkingsakte

Schenkingen komen veel voor, zowel in den lijve als bij overlijden van de schenker. U kunt bij een schenking bijvoorbeeld bepalen dat de begiftigde de schenking pas krijgt wanneer u komt te overlijden. Op deze manier wordt uw vermogen op papier kleiner. Dit noemen we ook wel een papieren schenking. Deze schenking leidt tot minder erfbelasting wanneer u komt te overlijden. Zo hebben uw kinderen meer aan uw erfenis omdat ze minder erfbelasting hoeven te betalen. Schenkingen op papier bieden ook uitkomst voor besparing van erfbelasting wanneer u niet over contanten beschikt, maar wel vermogen bezit. Wij kunnen u helpen bij het vastleggen van een schenking op papier. Immers, een schenking op papier is pas geldig wanneer deze in een notariële akte vast is gelegd.

Een veel voorkomende schenking is de schenking van ouders aan kinderen. U kunt uw kinderen belastingvrij geld schenken. Bijvoorbeeld om uw kinderen extra geld voor studie, eigen huis of als reserve mee te geven. U kunt schenkingen doen in geld, maar ook in goederen. Zo kunt u bijvoorbeeld een huis onder de marktwaarde aan uw kinderen verkopen. Zij moeten dan belasting betalen over het verschil tussen de marktwaarde en de koopprijs. Of u biedt ze een renteloze lening, de fiscus ziet dan de in de markt gebruikelijke rente als schenking. Kortom, bij schenking moet u er rekening mee houden dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen.

Een bijkomstig voordeel of soms ook een reden om te schenken is het verlagen van de toekomstige erfenis en daarmee ook een verlaging van verschuldigde erfbelasting later. Iedereen die iets erft, krijgt te maken met erfbelasting. Hoeveel u aan de Belastingdienst moet betalen, hangt af van de omvang van de erfenis, uw (familie)relatie tot de overledene en de hoogte van de belastingvrijstelling. De belastingvrijstelling bepaalt dat u over een deel van de erfenis geen belasting hoeft te betalen. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de belastingvrijstellingen op. De hoogte van uw vrijstelling hangt ook samen met de (familie)relatie met de overledene.

 

Belastingvrij schenken

Belastingvrij geld schenken is gemakkelijk. U maakt gewoon het bedrag over naar de bankrekening van de ontvanger. Wat kunt u zoal belastingvrij schenken? Als ouder mag u jaarlijks een geldbedrag aan uw (klein)kinderen schenken. De fiscus past dat bedrag elk jaar aan. Schenkt u meer dan dat bedrag, dan moet uw (klein)kind over dat meerdere schenkbelasting betalen. U mag ook schenkingen doen aan “andere verkrijgers”. Dit zijn mensen of organisaties die niet tot de kring van uw (klein)kinderen behoren of tot instellingen van algemeen nut (goede doelen) dan wel sociaal nut (dorpshuizen, sportverenigingen en dergelijke). Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag u eenmalig een groter bedrag overmaken. Het maakt verschil of u dat doet ter vrije besteding of voor studie of het kopen/verbouwen van een huis. U moet deze eenmalige schenking altijd opgeven bij de Belastingdienst. Zie voor de vrijstellingen in 2018 het overzicht Schenk- en erfbelasting 2018.

 

Verklaring van erfrecht

Na het plaatsvinden van een overlijden en bij de afwikkeling van een erfenis wordt er vaak door officiële instanties om een verklaring van erfrecht gevraagd. Dit is een officiële verklaring die wordt opgesteld door de notaris. Hierin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn, of de erfenis is aanvaard door de erfgenamen en wie gemachtigd is om namens de erfgenamen op te treden. Een verklaring van erfrecht zorgt er bijvoorbeeld voor dat erfgenamen toegang krijgen tot de bankrekening(en) van de overledene of een huis op naam van de overledene kunnen verkopen. Het is niet altijd verplicht om een verklaring van erfrecht te hebben. Het is echter wel risicovol om zonder deze verklaring over de bankrekening en vermogen van een overledene te beslissen.

 

Afwikkeling van nalatenschap

In plaats van een positieve erfenis is het ook mogelijk om schulden te erven. Dit komt mede door de economische crisis steeds vaker voor. Daarom is het voor erfgenamen belangrijk om na te denken over de mogelijkheden. Bij erfenis en nalatenschap heeft een erfgenaam drie mogelijkheden. Namelijk, zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen:

 • Bij het zuiver aanvaarden van de erfenis ontvangt de erfgenaam de volledige erfenis met alle voor- en nadelen.
 • Bij het verwerpen van de erfenis maakt de erfgenaam geen enkele aanspraak op de erfenis.
 • Bij beneficiair aanvaarden kiest de erfgenaam voor een middenweg en hoeft hij niet op te draaien voor de schulden. Wel zijn er een aantal

wettelijke procedures die bij de afwikkeling van de nalatenschap moeten worden gevolgd.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij uw keuze voor een van deze mogelijkheden. Voorts hebben wij gedegen kennis in huis om de gehele nalatenschap administratief af te handelen, erfbelasting aangifte te doen en de akte van boedelbeschrijving op te stellen.